E-shop  Optika
  e-shop@visum.sk
  +421 905 450 973
Košík je prázdny
(0)

Používaním týchto webových stránok súhlasím s použitím súborov cookies. Viac informácií.                  Súhlasím

Ochrana osobných údajov


1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?


Prevádzkovateľ:

OPTIKA EXCLUSIV spol. s r. o. , Dunajská 25, 811 08 Bratislava,

IČO: 31 352 413

Zapísaný Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5240/B.

 

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?


Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti OPTIKA EXCLUSIV spol. s r.o. navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.

Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom. napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

 

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?


 
Návštevník našej webovej stránky

Zhromažďované údaje: meno, e-mailová adresa
Účel zhromažďovania: poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie)
Dôvody zhromažďovania: Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

 
Návštevník našej webovej stránky

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa
Účel zhromažďovania: odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom
Dôvody zhromažďovania: Dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

 
Zákazník e-shopu

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar
Účel zhromažďovania: Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Dôvody zhromažďovania: Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

 
Predaj tovaru mimo e-shopu

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko a detail objednávky
Účel zhromažďovania: účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu
Dôvody zhromažďovania: Výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

 
Zákazník kamennej predajne

Zhromažďované údaje: vizuálne identifikačné údaje vo forme kamerového záznamu
Účel zhromažďovania: ochrana majetku našej spoločnosti pomocou kamerového systému
Dôvody zhromažďovania: oprávnený záujem chrániť náš majetok

 
Člen vernostného programu

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok
Účel zhromažďovania: Registrácia a evidencia členov vernostného programu , poskytovanie ponúk na mieru, registrácia do súťaží a ďalšie výhody súvisiace s vernostným programom.
Dôvody zhromažďovania: Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

 
Účastník zákazníckej súťaže

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo
Účel zhromažďovania: Evidencia účastníkov súťaže, kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry
Dôvody zhromažďovania: Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných údajov

 
Účastník súťaže na Facebooku a Instagrame

Zhromažďované údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa a fotografia
Účel zhromažďovania: Realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku a Instagramu
Dôvody zhromažďovania: výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami (súhlas so spracovaním osobných údaje ste udelili spoločnosti Facebook, pričom táto spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s jej politikou

https://www.facebook.com/policy.php)

 
Obchodný

Zhromažďované údaje: meno, adresa
Účel zhromažďovania: pre zmluvu, objednávky
Dôvody zhromažďovania: výkon našich služieb na

 
Partner / Dodávateľ

Zhromažďované údaje: telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu
Účel zhromažďovania: doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia
požadovaných služieb
Dôvody zhromažďovania: na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

 
Kontaktná osoba obchodného partnera / dodávateľa

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradenie
Účel zhromažďovania: kontaktovanie obchodného partnera / dodávateľa na obchodné účely (prijatie
objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom
Dôvody zhromažďovania: poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

 
Uchádzač o zamestnanie

Zhromažďované údaje: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a
vzdelanie
Účel zhromažďovania: výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu
Dôvody zhromažďovania: oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami

 
3.1 Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.

 
3.2 Pre všetky účely spracúvania na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

 

4. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

 
5. AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom online formulára.

 
6. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom online formulára. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 
7. KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?

Jednotlivé práva si môžete uplatniť vyplnením online formulára alebo zaslaním emailu na adresu info@optikaexclusiv.sk

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

 
8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb, kuriérske a prepravné spoločnosti. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 
9. AKÉ SÚ HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

1.Európsky rámec:

Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

2.Národná legislatíva:

 
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


10. PROFILOVANIE A PRENOS ÚDAJOV MIMO EÚ

Nepoužívame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

 
11. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Ako používame cookies?

Počas prehliadania našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú súbory cookies. Cookies používame na to, aby sme vás odlíšili od ostatných návštevníkov a uľahčili vám ich používanie.

Súbory cookies sú malý textový súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača na určitý čas a to:

Súbory cookies relácie (dočasné) obsahujú informácie, ktoré sa používajú v rámci aktuálnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookies sú automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Na vašom počítači nezostáva nič natrvalo mimo času, ktorý strávite na lokalite.

Trvalé súbory cookie sa používajú na uchovávanie informácii, ktoré sa používajú medzi jednotlivými návštevami. Tieto údaje umožňujú lokalitám rozpoznať, že ste návštevník, ktorý sa vracia a podľa toho reagovať. Trvalé súbory cookie majú životnosť určenú webovou lokalitou, ktorá môže byť od niekoľko minút až po niekoľko rokov

Môže ísť napríklad o informácie v akom jazyku sa má zobraziť obsah našej stránky, či sa má zobraziť mobilná verzia stránky, veľkosť písma alebo údaje vložené do formulára. To znamená, že pri prehliadaní našich stránok nemusíte opätovne tieto údaje nastavovať alebo uvádzať.

Informácie zo súborov cookies zhromažďujeme na našich stránkach aj preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok a aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania.

Všetky tieto údaje sú anonymné a o návštevníkovi nezaznamenávajú žiadne osobné údaje, ani údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii jeho osoby. Tieto údaje sú využívané na štatistické, technické účely.

 
Využívame služby Google Analytics. Informácie o zásadách ochrany súkromia spoločnosťou Google zobrazíte kliknutím na nasledujúci odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 
Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookies?

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.

Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovedy. Napríklad, v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.

Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť “cookies” vo funkcii „Nápoveda”, kde získate informáciu o umiestnení zložky cookies.

 
12. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára alebo na tejto e-mailovej adrese: info@optikaexclusiv.sk.Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.


Adresa: Dunajská 25, 811 08 Bratislava


Telefón: +421 2 544 104 93

Mobil: +421 905 450 973

Email: info@optikaexclusiv.sk
Okuliare Alain Mikli - logoOkuliare Blac - logoOkuliare Bvlgari - logoOkuliare Caroline Abram - logoOkuliare Christian Dior - LogoOkuliare Dolce & Gabbana - logoOkuliare Elie Saab - logoOkuliare Etnia O BarcelonaOkuliare Fendi - logoOkuliare Fred - logoOkuliare Ken Okuyama Eyes - logoOkuliare Lindberg - logoOkuliare Lidnberg Precious - logoOkuliare Mykita - logoŠportové okuliare Oakley - logoOkuliare Oliver Peoples - logoOkuliare Pier Martino - logoOkuliare Porsche Design - logoOkuliare PradaOkuliare Ray-Bab - logoOkuliare Roberto Cavalli - logoSlnečné okuliare Serengeti Eyewear - logoOkuliare Starck - logoOkuliare Tom Ford - logo